Lưu ý:

1. Thành công đăng ký trước thì có thể nhận Code trước game ra mắt.

2. Giải thưởng đã giành được trong sự kiện đăng ký trước cần sau khi game ra mắt, tới giao diện sự kiện trong game để nhận thưởng.

3. Tất cả quyền giải thích thuộc về VGM.

4. Bạn sẽ nhận được giải thưởng thông qua tài khoản đăng ký trước sau khi game ra mắt.

Lực chiến của tôi : 0
Mỗi ngày đăng nhập trang sự kiện nhận 10000 điểm lực chiến
Mỗi ngày chia sẻ sự kiện nhận 15000 điểm lực chiến
  • Ải thứ nhất
  • Ải thứ hai
  • Ải thử ba
  • Ải thứ tư
25000
35000
55000
80000